Figure Retoriche nel testo greco
allitterazione
22 Ἀμίστρης … / 23 Ἀστάσπης (del suono “e”)
26 σοῦνται, στρατιᾶς πολλῆς (del σ)
79 ἐχυροῖσι πεποιθὼς / 80 στυφελοῖς ἐφέταις (del σ)
90 ἐχυροῖς ἕρκεσιν εἴργειν
92 - 93 ἀπρό σοιστος γὰρ ὁ Περσῶν στρατὸς (in sibilante)
105 πολέμους πυργοδαΐκτους
111 λεπτοδόμοις … / 112 λαοπόροις (dei suoni π e λ)
144 Ξέρξης βασιλεὺς Δαρειογενής (del σ)
151 προσπίτνω / 152 προςφθόγγοις / 153 προςαυδᾶν
164 ἐστιν ἐν φρεσίν (del suono ε)
169 σύμβουλοι / λόγου
176 στείλας / στρατὸν
196 πίπτει … παρίσταται (del π)
203 τέλη τάδε
205 Φοίβου· φόβῳ (della consonante φ)
209 δείματ’ ἔστ’ ἰδεῖν (della consonante δ)
248 ὦ … πολίσματα (della sibilante)
249 ὦ … λιμήν (della labiale)
251 ὄλβος … πεσόν (della sibilante e della vocale “o”)
252 ὤμοι … κακά (della nasale)
253 ὅμως … πάθος (della labiale e della vocale “a”)
254 Πέρσαι … βαρβάρων (della liquida “r” e della vocale “a”)
255 ἄνι’ … / 256 κλύοντες (del suono “ai”)
257 ὡς … διαπεπραγμένα (della nasale e della vocale “a”)
258 καὐτὸς … φάος (della sibilante e della vocale “o”)
259 ἦ … ἐφάνθη (della vocale “o”)
260 γεραιοῖς … ἄελπτον (della vocale “o”)
261 καὶ … κλύων (della nasale e del suono “o”)
262 Πέρσαι … κακά (del suono “a”, della liquida e della sibilante)
263 ὀτοτοτοῖ, μάταν (della dentale)
265 γᾶς … / 266 χώραν (della nasale e del suono “a”)
267 πλήθουσι … ἐφθαρμένων (della nasale e del suono “o”)
268 Σαλαμῖνος … τόπος (della sibilante e del suono “o”)
anafora
14 κοὔτε τις … οὔτε τις
95 τίς / 96 τίς
156 θεοῦ / θεοῦ
159 καί / 160 καί
165 μήτε / 166 μήτ’
173 μήτ’ / μήτ’
181 ἣ / 182 ἣ
248 ὦ ~ 249 ὦ
anastrofe
15 ἄστυ τὸ
51 ἀμφιβαλεῖν
166 σθένος πάρα
189 ἅρμασιν δ’ ὕπο
apostrofe
155 μῆτερ ἡ Ξέρξου
assonanza
173 ἔπος / ἔργον
174 εὐμενεῖς / καλεῖς
187 τούτω … / ὁρᾶν
chiasmo
155 μῆτερ ἡ Ξέρξου / Δαρείου γύναι
168 ὄμμα δόμων / δεσπότου παρουσίαν
211 πράξας μὲν εὖ / 212 κακῶς δὲ πράξας
crasi
189 κἀπράϋνεν
enjambement
12 Ἀσιατογενὴς … / 13 οἴχωκε
28 ἰδεῖν ~ μάχην
31 ὅ τε τοξοδάμας / 32 ἐσθλὸς Ἰμαῖος
34 πολυθρέμμων / 35 Νεῖλος ἔπεμψεν
42 Λυδῶν / 43 ὄχλος
43 ἠπειρογενὲς / 44 ἔθνος
54 ὄχλον / 55 πέμπει σύρδην
60 τοιόνδ’ ἄνθος … 61 ἀνδρῶν
70 σχεδίᾳ
80 - 81 χρυσογόνου
88 ὑποστὰς … 89 μεγάλῳ
89 φωτῶν … 90 ἐχυροῖς
90 εἴργειν … 91 ἄμαχον
92 ἀπρό σοιστος … 93 στρατὸς
99 παράγει / 100 βροτὸν
103 ἐκράτησεν / 104 τὸ παλαιόν
106 ἱππιοχάρμας / 107 τε κλόνους
108 θαλάσσας / 109 πολιαινομένης
109 λάβρῳ / 110 ἐςορᾶν
113 μελαγχίτων / 114 φρὴν
116 στρατεύματος / 117 τοῦδε
123 βυσσίνοις δ’ / 124 ἐν
130 ἅλιον / 131 πρῶνα
147 δορικράνου / 148 λόγχης
160 ἐρῶ / 161 μῦθον
169 λόγου / τοῦδέ
176 στρατὸν / 177 Ἰαόνων
184 γένους / 185 ταὐτοῦ
185 Ἑλλάδα / 186 κλήρῳ
190 αὐχένων / 191 τίθησι
193 δίφρου … / 194 βίᾳ
196 παρίσταται … 197 Δαρεῖος
197 ὁρᾷ … 198 Ξέρξης
200 καλλιρρόου … 201 ἔψαυσα
201 χερὶ … 320 βωμὸν
202 δαίμοσιν … 203 θέλουσα
204 ἐσχάραν / 205 Φοίβου
206 δρόμῳ / 207 πτεροῖς
207 κάρα / 208 τίλλονθ’
208 δέμας / 209 παρεῖχε
210 ἐμὸς / 211 πράξας
250 πολὺς / 251 ὄλβος
259 ἐφάνθη / 260 γεραιοῖς
263 μάταν / τὰ
iperbato
10 κακόμαντις ~ 11 θυμός
16 οἵτε τὸ Σούσων … / 18 ἔβαν
25 βασιλῆς … / ὕποχοι ~ βασιλέως … / μεγάλου (intrecciato)
42 ἁβροδιαίτων ~ Λυδῶν
43 ἠπειρογενὲς ~ 44 ἔθνος
63 πόθῳ στένεται μαλερῷ
80 εφέταις
82 κυάνεον δέργμα
83 φονίου δράκοντος
171 πάντα / βουλεύματα
172 γῆς / τῆςδε
174 ἡμᾶς / συμβούλους
181 ἣ / ἠσκημένη
185 Ἑλλάδα / 186 γαῖαν
191 τῇδ’ ~ στολῇ
195 ζυγὸν / μέσον
213 τῆςδε κοιρανεῖ χθονός
litote
161 οὐδαμῶς / ἀδείμαντος
163 οὐκ ἄνευ θεῶν
metafora
52 λόγχης ἄκμονες
83 δέργμα δράκοντος
89 μεγάλῳ ῥεύματι φωτῶν
90 ἐχυροῖς ἕρκεσιν
91 ἄμαχον κῦμα θαλάσσης.
111 λαοπόροις
124 ἐν πέπλοις πέσῃ λακίς
146 - 147 πότερον τόξου ῥῦμα τὸ νικῶν ἢ
162 μὴ … / ποδὶ
166 φῶς ὅσον σθένος πάρα
168 ὄμμα γὰρ δόμων
190 τούτω … / 191 ἀλλήλαισι
249 πλούτου λιμήν
250 ἐν μιᾷ πληγῇ
251 ἄνθος
253 ἀναπτύξαι
metonimia
5 κατὰ πρεσβείαν = 1 canuti
46 Σάρδεις
87 Ἄρη
111 - 112 πίσυνοι λεπτοδόμοις πεί - / σμασι
207 πτεροῖς
258 νόστιμον φάος
omoteleuto
22 Ἀμίστρης … Ἀρταφρένης
22 Ἀμίστρης ~ Ἀρταφρένης / 23 Μεγαβάτης ~ Ἀστάσπης
23 Μεγαβάτης … Ἀστάσπης
177 Ἰαόνων / θέλων
177 οἴχεται πέρσαι (incrociato)
onomatopea
255 δάϊ’ ~ αἰαῖ
263 ὀτοτοτοῖ
paronomasia
150 βασιλέως, / 151 βασίλεια
251 Περσῶν ~ πεσόν
252 ὤμοι ~ 253 ὅμως
perifrasi
182 εἰς ὄψιν μολεῖν
personificazione
100 ἄτα
poliptoto
25 βασιλῆς βασιλέως
150 βασιλέως / βασίλεια
165 χρημάτων / 166 ἀχρημάτοισι
205 Φοίβου· φόβῳ
252 κακὸν ~ κακά
253 πᾶν ~ 254 πᾶς
258 ἀέλπτως ~ 260 ἄελπτον
similitudine
127 - 128 ὡς ἐκλέλοιπεν μελισ - / σᾶν
149 - 150 θεῶν ἴσον ὀφθαλμοῖς φάος
sineddoche
148 λόγχης ἰσχὺς
tmesi
101 ὑπὲκ / 102 ἀλύξαντα
variatio
28 ἰδεῖν ~ μάχην
159 τὸ Δαρείου τε κἀμὸν
Figure retoriche nella traduzione di G. Fraccaroli
anafora
4 Serse ~ 5 Serse
enjambement
6 bieci / 7 Augùri
97 chi vale / 98 A scrutarne
128 affannosa / 129 Ogni donna
129 i fuggiti / 130 Cari baci
iperbato
14 De’ Cissî ~ il balüardo
15 Ne le belle ~ armi sonanti